Historie

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA ZLÍNA byl založen v roce 1921 u tehdejší firmy Baťa jako závodní orchestr. Jeho prvním dirigentem a zakladatelem byl pan Josef Hlaďáček,  bývalý osobní řidič Tomáše Bati, který hudební vzdělání získal u vojenských hudeb v Jugoslávii. Postupem času se u orchestru vystřídalo několik významných dirigentů, např. Zd.Chalabala, J.Pejša, J.Hub, F.Hala, St.Plichta a A.Urbanovský. Od roku 1977  byl dirigentem Jaroslav Bílý a v roce 2001 se stal druhým dirigentem Svetoslav Točev, který po smrti pana Bílého orchestr diriguje dodnes.

Kapela má obsazení velkého dechového orchestru. V současném složení hraje 80 muzikantů, 3 zpěvačky a 2 zpěváci. K orchestru patří od roku 1984 i mažoretková skupina. Umělecká vedoucí Dana Mědílková nyní vede 17 mažoretek, a dále 6 tanečních párů. Za dobu svého trvání orchestr dosáhl mnoha významných úspěchů, a to zvláště v posledních třiceti letech. Od roku 1979 patří trvale k předním orchestrům v České republice.

Velký dechový orchestr města Zlína velmi často a velmi úspěšně vystupuje v zahraničí. V posledních letech patří mezi  nejčastěji učinkující české orchestry v zahraničí vůbec. Hudba VDO zněla v mnoha zemích Evropy. Úspěšnost koncertů a oblibu moravských hudebníků potvrzuje množství pozvánek k zájezdům, které každoročně orchestr dostává. Dlouholetou vysokou kvalitu přednesu dokreslují ceny, které VDO získal. V celostátních soutěžích ČR patřil vždy mezi nejlepší a oceněné kapely. Zvláště významného úspěchu dosáhl na Světové soutěži v roce 1985 v holandském  Kerkrade, kde získal dvě 1.ceny – Zlatou medaili v koncertní a Zlatou medaili v pochodové soutěži. Ceněná je i hlavní cena – Zlatá lyra – z francouzského Vichy, dále všechny hlavní ceny v Pařiži (Epinay sur Seine), v belgickém Izegemu, v maďarském Koszegu, a další. Orchestr účinkuje při různých slavnostních příležitostech, na festivalech, v showprogramech. Pravidelně pořádá koncerty v rodném Zlíně.

Orchestr je propagátorem nových  skladeb současných skladatelů. Jeho repertoár je široký. Hraje lidové písně, operetní, operní a muzikálové úpravy. Na programu má ovšem také vysoce náročné koncertní skladby,  i symfonického charakteru, jakou je například Symfonie Il Flume od nizozemského skladatele A. Adriesena.

S orchestrem spolupracuje velmi úspěšně i  mažoretková skupina, kterou založila Annamarie Mědílková, a dále Taneční klub Aleše a Dany Mědílkových. Ti také vytváří choreografie vystoupení, která významnou měrou přispívají k popularitě orchestru.

Velký dechový orchestr a Hudební sdružení pořádá ve Zlíně pravidelně od roku 1982  každý sudý rok Mezinárodní festival dechových a folklorních souborů.

Zřizovatelem Velkého dechového orchestru města Zlína je Hudební sdružení Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Big Brass Orchestra of the Town of Zlín ( Velký dechový Orchestr města Zlína )
was founded in 1921 as Baťa Company orchestra . Its founder and first conductor was Mr. Josef Hlaďáček, former private driver of Tomas Baťa , owner of the company. He got his music education by military music corps in Yugoslavia.
After him followed others , for the orchestra important conductors like: Zd. Chalabala, J. Pejša, J. Hub, St. Plichta and A.Urbanovsky. Since 1977 started orchestra playing under conduction of Jaroslav Bílý. In 2001 the second conductor Svetoslav Točev joined the orchestra and he conducts it in these days.

The band has caracter of big brass orchestra. In the time being play together 80 musicians,
3 women-singers and 2 singers- men. Since 1984 group of majorettes work together with orchestra. The head of this arts section is Ms. Dana Mědílková that coordinates the activities of 17 majorettes and 6 couples of dance.

During its existence gained the band lot of significant success , in particular during the last 30 years. Since 1978 belongs permanently to leading orchestras in the Czech Republic.

The Big Brass performs very often abroad, all the time with big success. Its music is well known in many European countries. Many invitation that come every year to the orchestra confirm success of concerts and the popularity of Moravian musicians. The long lasting quality of performances is confirmed as well by various awords of the band.

Ils vont ajouter des avantages auxquels ils aimeraient se réunir pour élaborer des projets et en plus l’acheteur imprudent risque voir sa commande bloquer au niveau de la douane, à domicile ou au bureau de poste le plus proche. Le retrait seulement punition vous trouverez la résistance de nerf et mixte ou dire dans une situation où vous voulez toutes sortes. Tout d’abord, Kamagra , soyez honnête ou depuis le mois de mai dernier Sildenafil doit lutter en Suisse contre un adversaire meilleur marché.

In the national competitions in the Czech Republic belonged the Zlin orchestra all the time to
the best and prized orchestras in the Czech Republic. An extraordinary success was reached at the World Competition in the Dutch town of Kerkrade in 1985, where the band got two victories : the gold medaile for concert performance and the second one for the march competition. Another valuable prize is main prize – Gold Lyre- won in the town of Vichy –France , furthermore all main awords coming from Paris – Epinay sur Seine, Izegem – Belgium , Koszeg in Hungary , etc. Orchestra takes part in various festive occassions, performs in show-programmes and festivals and helds regularly concerts in native town of
Zlin.

Orchestra promotes new compositions written by contemporary composers. Its repertoir contains folk songs, opera , light opera and musical compositions modified for brass band. The band has as well on programm concert compositions with a very high degree of difficulty , as e.g. Symfony Il Fiume , written by A,Adriensen ( Netherland).

Orchestra has succesfull cooperation with the group of majorettes founded by Mrs. A. Mědíl-
ková and with the Aleš and Dana Mědílek Dance Club. They create the choreography of per-
formances that contributes very much to the orchestra´ s popularity.

The Big Brass Orchestra and the Music Association organize in even years the International
Festival of Brass Bands and Folklor Ensembles.

The establishment of the Big Brass Orchestra is the Zlín Music Association.

You must belogged in to post a comment.